[1]
S. López Hanna, « 431 pp»., Metatheo, vol. 3, n.º 2, pp. 109–117, abr. 2013.